Aktuellt

Aktuellt

Årsstämma-2017

 

2017-03-09

 

Nu är tiden kommen för årsstämma för 2017 med taxeringsår 2016.

Alla uppgifter finns i Er post, samt under fliken dokument:

Kallelse till årsstämma.

 

 

 

Årsstämma-2016

 

2016-03-28

 

Årsstämma för verksamhetsår samt taxeringsår 2015 hålles

2016-04-16 klockan 10:30 i Stenshults Bygdegård.

 

Saknar Ni någon information eller dokument ställ gärna frågan via webmaster eller någon i styrelsen.

 

Dokumentation inför stämman finner Ni under fliken "Dokument"

 

Nya dokument

2015-04-29

 

Nya dokument inkomna.

 

Inför årsstämman.

2015-04-07

 

Dokumentation inför årsstämman finns under fliken dokument.

Fullmakt, balansräkning samt resultaträkning.

Håll ögonen öppna.

Mer dokumentation läggs ut så snart webmaster erhåller den.

Motioner samt frågor under "övriga frågor" samt debattinlägg lägges även dessa ut. Det vill säga, i mån av existens av omnämnda.

 

 

 

Årsstämma 2015

 

2015-03-31

 

Följ flödet på hemsidan eller i din brevlåda

 

Kallelse till årsstämma 2015

2015-03-31

 

 

Töllås Samfällighetsförenings årsstämma 2015.

Plats: Stenshult föreningslokal, FÄSTET, gula huset

Datum: Lördagen den 11 april 2015

Tid 11:00, lokalen öppnar 10:30 kom i tid med tanke på registrering.

 

Förslag till dagordning:1. Stämmans öppnade

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Fråga om stämmans behöriga utlysande

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet.

6. Godkännande av dagordning

7. Fastställande av röstlängd

8. Verksamhetsberättelsen

9. Bokslut för verksamhetsåret

10. Revisorernas berättelse

11. Ansvarsfrihet för styrelsen

12. Inkomna motioner

13. Redovisning av vägrenovering 2014

14. Ersättning till styrelse och revisorer

15. Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

16. Val av Styrelsefunktionärer

A. Val av 2 ledamöter på 2 år vardera

B. Val av styrelseordförande 2015

C. Val av 3 styrelsesuppleanter på 1 år vardera

17.Val av Revisorer och ersättare

A. Val av 2 Revisorer på 1 år vardera

B. Val av ersättare på 1 år

18. Val av valberedning

A. Val av valberedning

B. Val av sammankallande

19. Övriga frågor

20. Meddelande om var mötesprotokollet hålls tillgängligt

21. Mötet avslutas

 

Välkomna